Du er her:

Rejsefradrag

Vær opmærksom på, ikke at forveksle rejsefradrag med skattefri rejsegodtgørelse! Det er de samme satser og regler, men ved skattefri rejsegodtgørelse er det virksomheden som betaler, og ved rejsefradrag får du et fradrag i stedet.

Man kan aldrig benytte begge metoder på samme tid, med mindre arbejdsgiver udbetaler en lavere sats end standardsatsen. Ønsker du at vide noget om den skattefrie rejsegodtgørelse, så følg linket her Skattefri rejsegodtgørelse.

Ved rejsefradrag gælder det at din arbejdsgiver ikke dækker rejseudgifterne i forbindelse med arbejdet. Der er to muligheder for at opnå fradraget: 1) Benyt standardsatserne eller 2) Dokumenter udgifterne.

Betingelser og grænse

For at opnå rejsefradraget, så skal rejsen opfylde nogle forskellige betingelser:

Arbejdsgiver må ikke dække udgifterne hverken som udlæg efter regning, eller som fri kost/logi. Derudover må de ikke udbetale skattefri rejsegodtgørelse, men udbetaler arbejdsgiver skattefri rejsegodtgørelse, der er lavere end standardsatserne, så har man mulighed for at få rejsefradrag for differencen.

Rejsens varighed skal være på minimum 24 timer, arbejdsrelateret og med minimum én overnatning uden for hjemmet.

Afstanden mellem arbejdsstedet og hjemmet skal være så stor, at du ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte efter endt arbejdsdag. Det er vigtigt at du har været nødt til at overnatte uden for hjemmet, så har du praktisk haft mulighed for at komme hjem, men valgt at overnatte alligevel, så kan du ikke få rejsefradrag.

Arbejdet, der bliver udført, har også betydning for om man har ret til fradraget. Fradraget gælder kun for midlertidige arbejdssteder, og dette laver SKAT en konkret og individuel vurdering af. I en branche som ingeniør eller håndværker sker det ofte at man skal udføre arbejde et andet sted end på den sædvanlige arbejdsplads, derfor anses dette arbejde som midlertidigt arbejde.

ALLE betingelserne ovenfor skal være opfyldt for at opnå fradraget.

I 2017 kunne du højst få fradrag for 26.800 kr., og i 2018 er satsen 27.400 kr., og dette er uanset hvilken metode du vælger.

Ved arbejde i udlandet må dit årlige rejsefradrag sammen med eventuelle andre fradrag, der vedrører lønnen i udlandet, ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark eller 27.400 kr. i 2018 (26.800 kr. i 2017).

Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2242213

Hvis du kan se at du ud fra ovenstående har ret til fradraget, så læs videre i artiklen om hvilke satser du skal benytte dig af, og hvordan du indberetter det til SKAT.

Rejsefradrag efter standardsatserne

I nedenstående skema er SKATS standardsatser for fradrag til rejseudgifter.

Satser pr. døgn 2018 2017
Logi 214 kr. 209 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere 498 kr. 487 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark 75 kr. 75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr. 150 kr.

(Opdateret 06/12-2017)

Hvis rejsen skulle vare mere end ét døgn, så ændres fradragssatsen til 1/24 af satserne ovenfor pr. påbegyndt time. Dvs. når de første 24 timer er gået, så kan alt derefter tælles i fraktioner af 24 timer og man kan derfor blot runde op til nærmeste time og dele med 24. En tur på 29 timer og 30 min bliver derfor rundet op til 30 timer, hvilket igen deles med 24 eller 1,25 dage.

 

Regnestykket for kost i 2017 ville se således ud:                                                  30/24 * 487     = 608,75 kr.

 

Lønmodtageren vil derfor kunne få et fradrag for de 608,75 kr. af udgifterne til kost.

I forhold til kosten, så er der nogle særlige regler for at denne skal sættes ned, hvis arbejdsgiver eller kunden afholder nogle af udgifterne. Det kunne eksempelvis være at arbejdsgiver har købt logi, hvor der følger morgenmad med i, her ville det være lidt synd, hvis medarbejderen ikke kunne få dækket noget til mad.

Nedenstående liste viser, hvor meget fradragssatsen skal nedsættes med, alt efter hvad der skal dækkes:

Fri morgenmad 15 procent
Fri frokost 30 procent
Fri aftensmad 30 procent

Når du skal indberette rejsefradraget, så skal det skrives ind i årsopgørelsen felt 53 og i forskudsopgørelsen felt 429.

Eksempel på reduktion ved fri kost

Pia har i 2017 været på en rejse i 29 timer og fået to gange gratis frokost og én gang gratis morgenmad. Pia udregner reduktionen (beløbene er rundet op):

Rejsefradrag for 29 timer 487 kr. x (29/24 timer) = 589 kr.
Reduktion for fri kost (15 % + 30 % + 30 %) = 75 %

0,75 x 589 kr. =

 

442 kr.

Pia kan dermed få fradrag for 589 kr. – 442 kr. = 147 kr.

Da Pia har fået betalt 3 af hendes måltider af sin arbejdsgiver/kunde, så er hendes fradrag i stedet for de 589 kr., reduceret til 147 kr.

Småfornødenheder

Du kan få fradrag for småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker disse udgifter. Små-fornødenheder er for eksempel en kop kaffe, en avis eller en busbillet.

Du kan få fradrag for 25 procent af standardsatsen for kost. Det svarer til 124,50 kr. pr. døgn i 2018 (121,75 kr. pr. døgn i 2017). Det gælder også, hvis du har fået fri kost på rejsen.

Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end 124,50 kr., kan du få fradrag for differencen. Hvis din arbejdsgiver for eksempel udbetaler 80 kr. pr. døgn, kan du få fradrag for 44,50 kr. pr. døgn.

Hvis du har fået skattefri rejsegodtgørelse efter standardsatserne, kan du ikke også få 25-procents-godtgørelse.

Turistchauffører kan ikke få 25-procentsgodtgørelse eller et tilsvarende fradrag.

Rejsefradrag efter dokumenterede udgifter

Hvis du vælger denne metode, så skal du gemme alle kvitteringer, der har været i forbindelse med rejsen, udregne den samlede udgift og derefter skrive det ind i din forskudsopgørelse/årsopgørelse på SKAT.

Det er dig, som lønmodtager, der skal dokumentere de rejseudgifter, der er afholdt.

Hvis arbejdsgiveren udbetaler skattefri rejsegodtgørelse efter standardsatserne, der er mindre end de dokumenterede afholdte rejseudgifter, så kan lønmodtageren fratrække differencen mellem samtlige, afholdte og dokumenterede rejseudgifter, og den modtagne skattefrie rejsegodtgørelse, hvad enten den er udbetalt med de fulde satser eller med lavere beløb.

Hvis arbejdsgiveren kun dækker en del af rejseudgifterne som udlæg efter regning, fx kun ét ud af flere måltider, kan lønmodtageren fratrække de øvrige dokumenterede rejseudgifter, der ikke er dækket efter regning.

Husk at fradragene gælder for DOKUMENTEREDE udgifter, så derfor skal du gemme og have de reelle kvitteringer for udgifterne. Overordnet skal følgende fremgå af kvitteringerne: dato, hvad der er købt, udsteder, kvitteringsnummer.

En enkelt undtagelse til ovenstående gælder for overnatning i fx egen campingvogn. Lønmodtageren har her mulighed for at afskrive på campingvognen eller andre driftsmidler, der er anvendt til logi, men det giver ikke rejsefradrag. For en mere uddybende forklaring af hvordan og hvor meget der kan afskrives henviser vi til den juridiske vejledning C.C.2.4.2 Afskrivninger på driftsmidler og skibe.

Kilde: http://skat.dk/skat.aspx?oid=1976879&vid=214580

Særlige forhold

Du kan ikke få logigodtgørelse hvis du:

  • Får B-indkomst
  • Transporterer varer eller mennesker
  • Arbejder på skibe, fiskefartøjer, luftfartøjer eller installationer, der bruges til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster

SKATs vurderinger

Nedenstående viser hvad SKAT har vurderet i et par sager om henholdsvis midlertidigt arbejdssted, og dokumenterede rejseudgifter.

Midlertidig arbejdssted

SKAT skriver følgende om deres vurdering:

 

SKATs vurdering er konkret for hver medarbejder

SKATs vurdering er altid konkret for hver lønmodtager og stiller høje krav til medarbejderen, at han overnatter hjemme, hvis det er muligt. Ved arbejde i en begrænset periode forventer SKAT, at medarbejderen kan acceptere en længere afstand mellem sædvanlig bopæl og midlertidig arbejdsplads. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at det er besværligt, langt, upraktisk eller dyrt i transportudgifter.

SKAT nævner også disse fem vigtige forhold for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse:

12-månederstidsbegrænsningen
Medarbejderen kan højst få udbetalt skattefri godtgørelse til kost og småfornødenheder med standardsatsen i de første 12 måneder, medarbejderen arbejder på et midlertidigt arbejdssted. Ferie, fridage, tjenesterejser eller sygedage afbryder ikke optællingen af de 12 måneder.

Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder for det enkelte arbejdssted. Der begynder derfor en ny 12-månedersperiode, når medarbejderen skifter til et nyt, midlertidigt arbejdssted (arbejdsstedskifte).

Medarbejderen skifter midlertidigt arbejdssted, når medarbejderen skifter til en ny, midlertidig arbejdsplads mindst otte kilometer ad normal transportvej fra din tidligere midlertidige arbejdsplads, selv om han eller hun arbejder for den samme arbejdsgiver i det samme arbejdsprojekt.

Når det midlertidige arbejdssted flytter sig
12-månederstidsbegrænsningen gælder ikke ved midlertidige arbejdssteder, der flyttes over en strækning på i alt mindst otte kilometer, når denne flytning sker i takt med arbejdets udførelse/færdiggørelse. Det er for eksempel ved motorvejs-, bro- eller jernbaneprojekter.

12-månederstidsbegrænsningen gælder ikke, hvis det midlertidige arbejdssted hele tiden flytter sig. Det er for eksempel ved tjeneste om bord på skibe, herunder fiskerfartøjer.

Hvis det midlertidige arbejdssted flytter sig, kan medarbejderen også få skattefri godtgørelse efter de første 12 måneder på den midlertidige arbejdsplads.

Når du vender tilbage til et tidligere, midlertidigt arbejdssted
Vender medarbejderen tilbage til et tidligere arbejdssted, hvor han eller hun har arbejdet midlertidigt, begynder en ny 12-månedersperiode, hvis medarbejderen har arbejdet mindst 40 sammenhængende arbejdsdage på et andet arbejdssted.

Der skal altså være tale om mindst 40 sammenhængende arbejdsdage på arbejdssted nummer to. Ferie, fridage, tjenesterejser eller sygedage tælles ikke med i de 40 dage.

Efter 12 måneder
Når tidsbegrænsningen på 12 måneder udløber på et midlertidigt arbejdssted, kan medarbejderen ikke få udbetalt skattefri godtgørelse med satserne.

Er medarbejderen stadig på rejse til midlertidigt arbejdssted, kan medarbejderen få udgifter til kost og småfornødenheder på arbejdsstedet dækket som udlæg efter regning eller ved fri kost. SKAT vurderer konkret, om der er tale om rejse og om arbejdsstedet stadig kun er midlertidigt.

Særligt for éndagsrejser
Medarbejdere kan ikke få dækket udgifter til for eksempel kost på en éndagsrejse, altså en rejse uden overnatning af kostgodtgørelse eller 25-procentsgodtgørelse. I stedet skal udgiften dækkes som udlæg efter regning eller fri kost/frie måltider til rådighed.

 

Fra <http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2242214>

Rejsefradrag
Indholdsfortegnelse